top of page

 

營養輔導

 

 

Dr. Harris Lee Chiropractor Fremont
Dr. Harris Lee Chiropractor Fremont
Dr. Harris Lee Chiropractor Fremont
logo.png

不平衡的飲食可導致很多種健康上的問題,致命的疾病如心臟病、糖尿病甚至癌症都往往由此而來。醫生亦曾受專業的營業學訓練,可為患者個別設計餐單,以攝取所需的營養。由此可減低患上致命疾病的機會,並保持身體健康。

 

 

bottom of page